Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Kenmerken

Arbeidsbeperking

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk, Werkenden, Studenten en anderen

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Wijkgegevens, Kenmerken


Burgers met een arbeidsbeperking hebben een indicatie van arbeidshandicap en/of een multipele problematiek (PMP). De indicatie PMP is ingevoerd in 2014, in de periode voorafgaand aan juli 2014 omvat de variabele arbeidsbeperking enkel burgers met een arbeidshandicap.


Burgers met een arbeidshandicap hebben een psychische of lichamelijke aandoening van langdurige aard (bv. autisme, slechthorendheid, rugklachten, …) waardoor ze het moeilijker hebben om werk te vinden of om een job uit te voeren. Een burger kan deze indicatie automatisch krijgen wanneer hij/zij over de nodige bewijzen beschikt (bv. medische attesten, bewijs van studie, recht op integratie-uitkering), of na onderzoek door VDAB of een partner. De indicatie kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn.

Personen met een multipele problematiek (PMP) hebben een psychosociale problematiek (bv. verslavingsverleden, zware financiële problemen, …) of zijn uiterst kwetsbaar omwille van een werkloosheidsduur van 2 jaar of langer en een begeleidingsnood. Deze problematieken maken het voor de burger moeilijk om werk te vinden of een job goed uit te voeren. Burgers kunnen deze indicatie krijgen na onderzoek door VDAB of een partner op basis van een ICF-verslag (International Classification of Functioning, Disability and Health). De indicatie PMP heeft altijd een geldigheidsperiode van 5 jaar, na 5 jaar moet er een herevaluatie gebeuren.