Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Sector

Mogelijke waarden:

Hoofdsectoren (Primaire sector, secundaire sector, tertiaire sector, quartaire sector) of de 42 WSE-sectoren


In 2008 werd een nieuwe NACE-Bel-nomenclatuur ingevoerd. Vanaf 2008 worden de sectoren in de Vlaamse Arbeidsrekening bijgevolg ook afgebakend volgens een herwerkte WSE(42)-sectorindeling, gebaseerd op de NACE-Bel-nomenclatuur 2008.

De WSE-sectorindelingen met de overeenkomstige NACE-Bel-sectoren zijn terug te vinden op www.steunpuntwerk.be, in de rubriek ‘Publicaties’ (publicatietype ‘Classificaties’).

De bronstatistieken die worden aangewend voor de opmaak van de Vlaamse arbeidsrekening zijn onderhevig aan administratieve wijzigingen in de tijd. Hierdoor kunnen er kleine, maar soms ook meer ingrijpende tijdreeksbreuken voorkomen die betrekking hebben op de globale tewerkstelling en/of op (verschuivingen in) specifieke activiteitssectoren.


De voornaamste tijdreeksbreuken van de laatste jaren zijn de volgende:

- Vanaf 2010 worden de dienstencheque-ondernemingen prioritair ingedeeld volgens de aard van de geleverde diensten. Hierdoor worden heel wat van deze ondernemingen niet meer onder de sector ‘Ter beschikkingstelling van personeel’ (Nace 78) of onder ‘Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting’ (buurt- en nabijheidsdiensten) (Nace 88) opgenomen, maar hoofdzakelijk onder de sectoren ‘Diensten in verband met gebouwen’ (poetshulp) (Nace 81) en ‘Overige persoonlijke diensten’ (strijkateliers) (Nace 96). Deze verschuiving gaat gepaard met aanzienlijke sprongen in het aantal werkenden in de corresponderende WSE-sectoren (cf. t14, t15 en q7) tussen 2009 en 2010.

- Vanaf 2011 werd een hervormde RSZ-aangifte voor het overheidspersoneel ingevoerd, die het mogelijk maakt werknemers die zich in bepaalde stelsels van inactiviteit bevinden te onderscheiden. Zo worden de werknemers die zich in een stelsel van terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen bevinden, niet langer geteld als tewerkgestelde werknemer. Als gevolg van deze herzieningen (cf. het Capelo-project) werden in 2011 een 12 000-tal RSZ-loontrekkenden minder geteld. Het ging hierbij vooral om een tijdreeksbreuk in de Nace-sectoren 61.1 (‘draadgebonden communicatie’), 85.3 (‘secundair onderwijs’) en 85.4 (‘hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs).

- Voor de cijfers van 2012 werd tevens een bijkomende correctie gedaan – ook als gevolg van het Capelo-project – voor werknemers van het ministerie van Defensie, in het kader van de maatregel van de vrijwillige opschorting van prestaties (VOP). Deze correctie resulteerde tot een vermindering van ongeveer 3 500 eenheden in de sector ‘Algemene Overheidsdiensten’ (Nace-sector 84.2).Belangrijke opmerking:

De gehanteerde sectorindeling in het luik Arbeidsmarkt wijkt af van de sectorindeling die gebruikt wordt in de luiken Werkloosheid en Vacatures.

In het luik Arbeidsmarkt wordt gebruik gemaakt van de NACE-Bel-nomenclatuur 2008. De luiken Werkloosheid en Vacatures zijn gebaseerd op de NACE-Bel-nomenclatuur 2003.