Help
Arbeidsmarkt
Vacatures
Werkloosheid
Overzicht

Arvastat > Help > NWWZ

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) en niet opgenomen werkzoekenden

Alle basisstatistieken over de werkloosheid zijn gebaseerd op het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. De definitie is overeenkomstig de bepalingen van Eurostat (het EU-bureau voor de statistiek).

In Vlaanderen wordt het dossier van de werkzoekende, ingeschreven bij VDAB, als basis genomen. Het gaat om de toestand van deze dossiers op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname (en dus niet om dynamische gegevens).

De NWWZ worden opgedeeld in vier categorieën die standaard worden weergegeven bij de basisstatistieken, onder kengetallen. Bij de detailtabellen kan categorie ook als rij- of kolomvariable worden ingesteld of kunnen specifiek voor de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) en de jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (BIT) aparte tabellen op maat worden samengesteld.
> Categorieën van Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)


1. Werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) - Categorie 00

Werklozen die:

Ze zijn verplicht ingeschreven als werkzoekende voor een voltijdse betrekking.

2. Jongeren in Beroepsinschakelingstijd (BIT) - Categorie 02

Jongeren die hun studies beëindigd hebben moeten, vooraleer ze recht hebben op een inschakelingsuitkering (waarna ze tot categorie 00 behoren), een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen.
Jongeren onder de 21 jaar die inschakelingsuitkeringen aanvragen en geen diploma hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding bezitten, blijven in de BIT-categorie tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken.

3. Vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden - Categorie 03

Dit zijn werkzoekenden die geen recht op uitkeringen hebben, maar die zich als werkzoekende laten inschrijven in functie van begeleiding door VDAB. Wil betrokkene zijn/haar inschrijving als werkzoekende handhaven dan moet hij/zij dit om de drie maanden bevestigen.

N.B.: Ook herintreders(sters) worden onder die categorie geregistreerd.
Werklozen die voor onbepaalde tijd van het recht op werkloosheidsuitkeringen werden uitgesloten, maar zich nu op vrijwillige basis als werkzoekende laten inschrijven, horen eveneens thuis onder deze categorie. Werkzoekenden die in het Brussels of Waals gewest of in het buitenland wonen en werk zoeken in het Vlaams gewest worden ook in deze categorie ingeschreven.

4. Andere verplicht ingeschreven niet-werkende werkzoekenden - Categorie 05, 06, 11 en 14


> Niet opgenomen werkzoekenden

> Werkzoekende versus werkloze

Door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988) werden de nationale bevoegdheden inzake arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding en werkloosheid als volgt herverdeeld:

Door de Decreten van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en door het Besluit van 21.12.1988 over de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding werd een nieuwe parastatale, VDAB, opgericht die de bevoegdheden inzake bemiddeling en beroepsopleiding van de nationale RVA heeft overgenomen voor wat Vlaanderen betreft. Deze instelling werd operationeel op 1 maart 1989.

De opsplitsing had ook haar gevolgen voor de statistiek. Vermits VDAB als opdracht heeft de beroepsopleiding, aanwerving en plaatsing van werkzoekenden te bevorderen en te organiseren en niet de toepassing van de werkloosheidsreglementering tot taak heeft, dienden de statistieken dan ook te worden gedefinieerd in functie van de arbeidsmarkt ('werkzoekenden') eerder dan in functie van de sociale zekerheid ('werklozen').

VDAB werkt met personen die zich als werkzoekende laten inschrijven. De RVA werkt met personen die een werkloosheidsvergoeding aanvragen. Deze opdrachten zijn fundamenteel verschillend en geven dus ook aanleiding tot een andere statistische benadering.