Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Categorieën “Burgers”

Werkenden


Werkenden zijn burgers met een deeltijdse of voltijdse job die een beroep doen op VDAB voor loopbaandienstverlening (bv. werk-werk transitie, heroriëntering, …). VDAB wil graag meer werkenden bereiken en deze groep dus zien stijgen.

Het dossier van de bij VDAB ingeschreven werkzoekende wordt als basis genomen voor de telling. Het gaat om de toestand van het dossier op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname.


De volgende werkzoekendencategorieën worden geteld als werkenden:

 • Werknemers in vooropzeg of met verbrekingsvergoeding (categorie 10): werknemers die in hun opzegtermijn zitten of in de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding en nog geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Ze hoeven nog niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

 • Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering (categorie 80): werknemers die deeltijds werken met een contract met een arbeidsduur van minimum een derde van de wekelijkse voltijdse arbeidsduur en hun job aanvaard hebben om te ontsnappen aan de volledige werkloosheid. Enkel de werkzoekenden die de inkomensgarantie-uitkering effectief krijgen blijven op deze categorie staan omdat zij ingeschreven moeten blijven. De andere deeltijdse werkzoekenden, met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering, wijzigen naar categorie 93 en moeten hun inschrijving om de vier maanden bevestigen.

 • Deeltijds werkende jongeren in beroepsinschakelingstijd (categorie 82): jongeren die hun studies beëindigd hebben en deeltijds werken tijdens de verplichte beroepsinschakelingstijd (BIT) van 310 werkdagen. Als zij ingeschreven staan met deze categorie loopt de beroepsinschakelingstijd gewoon door: de werkende dagen en de inactiviteitsdagen worden samengeteld. Bij geen inschrijving in categorie 82 loopt de BIT enkel voor de dagen of uren dat de jongere werkt.

 • Werkzoekenden in individuele beroepsopleiding (categorie 85): werkzoekenden die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen om een openstaande vacature in te vullen. Tijdens de IBO krijgt de kandidaat een opleiding op maat op de werkvloer om de competentiekloof weg te werken tussen wat de kandidaat al kan en wat hij moet kunnen om de job uit te voeren. Er geldt een aanwervingsverplichting na het succesvol doorlopen van de IBO.

 • Werkzoekenden die regelmatig werken met interimcontracten (categorie 89): werkzoekenden die in een periode van 28 dagen minstens 10 dagen als interimkracht hebben gewerkt. Werkzoekenden in deze categorie behouden de rechten en plichten van hun vorige werkzoekendencategorie.

 • Voltijds werkende vrij ingeschreven werkzoekenden (categorie 90): voltijds werkenden die zich inschrijven als werkzoekende bij VDAB. Vrij ingeschreven werkzoekenden moeten om de vier maanden bevestigen dat ze ingeschreven willen blijven. Voorbeelden zijn werkenden die gebruik willen maken van de (online) dienstverlening van VDAB, OCMW-klanten die tewerkgesteld zijn onder artikel 60, werknemers in loopbaanonderbreking of met tijdskrediet die een opleidingsaanvraag hebben, ...

 • Tijdelijk verplicht ingeschreven werkzoekenden (categorie 92): personen die meer dan 3 maanden tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, staking, collectieve vakantie of slecht weer en personen die meer dan 6 maanden tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaak zijn verplicht zich in te schrijven als werkzoekende. Werknemers in tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen behoren ook tot deze categorie.

 • Deeltijds werkende vrij ingeschreven werkzoekenden (categorie 93): werknemers die deeltijds werken met een contract van minimum een derde van de wekelijkse voltijdse arbeidsduur die geen recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering en nog op zoek zijn naar een andere job. Vrij ingeschreven werkzoekenden moeten om de vier maanden bevestigen dat ze ingeschreven willen blijven.


 • Werkzoekende versus werkloze

  De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is bevoegd voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding in Vlaanderen. De toepassing van de werkloosheidsreglementering is de taak van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Deze opdrachten zijn fundamenteel verschillend en leiden tot een andere statistische benadering. Omdat VDAB als opdracht heeft de beroepsopleiding, aanwerving en plaatsing van werkzoekenden te bevorderen en te organiseren, zijn de statistieken van VDAB gebaseerd op burgers die werk zoeken en zich hiervoor als werkzoekend inschrijven bij VDAB. De RVA telt burgers die werkloos zijn en een werkloosheidsuitkering aanvragen.