Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Andere

Werkzoekendengraad

Beschikbaar voor de categorieën: Werkzoekenden zonder werk

Raadpleegbaar in de luiken: Basisstatistieken, Detailtabellen, Kenmerken


Vanaf juli 2021 wordt de werkzoekendengraad bepaald door de verhouding tussen het aantal werkzoekenden zonder werk tussen 18 en 65 jaar woonachtig in Vlaanderen en de Vlaamse beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar.


Bij de basisstatistieken ‘burgerklanten’ zijn de werkzoekendengraden raadpleegbaar in de vorm van een geokaart. Een geokaart laat toe binnen de geselecteerde geografische entiteit snel zicht te krijgen op de regio’s en gemeenten met hoge en lage werkzoekendengraden. Opgelet: in tegenstelling tot de andere cijfers in het luik ‘burgerklanten’, zijn de werkzoekendengraden enkel raadpleegbaar wanneer een geografische regio behorende tot het Vlaamse Gewest is geselecteerd. Werkzoekendengraden zijn ook opvraagbaar bij de detailtabellen door in het keuzevakje 'werksituatie' te kiezen voor ‘werkzoekendengraad’. De regio past zich dan automatisch aan naar Vlaanderen. Bij het dashboard ‘kenmerken’ kan in plaats van aantal werkzoekenden ook gekozen worden voor een weergave van de werkzoekendengraad.

Berekening van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar

De beroepsbevolking is samengesteld uit een werkende en een niet-werkende component. Het betreft concreet alle werkende personen tussen 18 en 65 jaar en de werklozen tussen 18 en 65 jaar die zonder werk zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een job. Arbeidsongeschikte personen en niet-werkenden die niet op zoek zijn naar een job worden dus niet meegeteld.

De gegevens over de beroepsbevolking zijn afkomstig van het Steunpunt Werk. Deze cijfers worden met vertraging gepubliceerd, waardoor voor de berekening van de werkzoekendengraden gedurende de periode van één jaar hetzelfde cijfer als noemer gehanteerd wordt. De noemer betreft in principe het jaargemiddelde van de beroepsbevolking van twee kalenderjaren terug (concreet voorbeeld: de werkzoekendengraad van 2019 heeft als noemer de beroepsbevolking van 2017). Enkel de teller, die het aantal werkzoekenden zonder werk tussen 18 en 65 jaar reflecteert, wijzigt dus maandelijks.

Het Steunpunt baseert de berekening van de beroepsbevolking op verschillende bronnen, waaronder:

  • RSZ: gegevens over loontrekkenden en studenten gekend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • RSZPPO: gegevens over loontrekkenden en studenten gekend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden;
  • RVA: gegevens over PWA-werknemers gekend bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  • RIZIV: gegevens over uitgaande grensarbeid naar Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg berekend via het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
  • RSVZ: gegevens over zelfstandigen en helpers van het Rijksinstituut voor de Verzekering der Zelfstandigen;
  • VDAB: gegevens over werkzoekenden gekend bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.


Vanaf 2017 worden voor de beroepsbevolking ook de werknemers van internationale instellingen geteld. Voor Vlaanderen zorgt dat voor ongeveer 7.000 bijkomende werknemers, voornamelijk in de gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan een invloed hebben op de werkzoekendengraden van die gemeenten.

De beschikbaarheid van de diverse gegevens laat toe de werkzoekendengraad te berekenen tot op gemeentelijk niveau, opgesplitst naar geslacht en leeftijd. Er gebeurt een correctie van dubbeltellingen van personen via het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (DWH AM&SB KSZ).