Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Jobs naar statuut


De jobs zijn de tijdens de referentieperiode vervulde arbeidsplaatsen bij de in België gevestigde productie-eenheden. Bij de jobs zijn alle uitgeoefende hoofd- en nevenactiviteiten van eenzelfde persoon inbegrepen, evenals de nevenactiviteiten van de personen die geen hoofdactiviteit uitoefenen. Ook de jobs van werknemers die tijdelijk afwezig waren van het werk, mits er een formele arbeidsverhouding bestond, worden meegeteld (bv. bij ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie). De jobs omvatten (jobs voor) loontrekkenden, zelfstandigen en helpers.

Het totaal aantal jobs wordt gevormd door het totaal aantal loontrekkende jobs, de jobs van zelfstandigen en de jobs van helpers. In Arvastat worden de helpers meegeteld bij de zelfstandigen.


De loontrekkende jobs worden becijferd door volgende componenten op te tellen:


- de loontrekkende jobs gekend bij RSZ en RSZPPO (bron: RSZ Gedecentraliseerde sta-tistiek)

- de studenten gekend bij RSZ

- de studenten gekend bij RSZPPO

- de PWA-werknemers


De jobs van zelfstandigen omvatten de jobs van zelfstandigen in hoofdberoep, de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen na pensioen. Bij de zelfstandigen na pensioen worden de zelfstandigen na pensioen die ouder zijn dan 65 jaar én die een inkomen gelijk aan nul hebben niet meegeteld. De jobs van helpers omvatten de jobs van helpers in hoofdberoep, de helpers in bijberoep en de helpers na pensioen. Bij de helpers na pensioen worden de helpers na pensioen die ouder zijn dan 65 jaar én die een inkomen gelijk aan nul hebben niet meegeteld.

Verdere opsplitsing: naar sector

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken

Bewerking: Steunpunt Werk, VDAB

Update: jaarlijks