Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktpositie

Mogelijke waarden:

Werkend, niet-werkend, niet-beroepsactief


De totale bevolking bestaat uit alle personen die in de referentieperiode in België wonen. Voor de indeling naar arbeidsmarktpositie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking (op arbeidsleeftijd).


De niet-beroepsactieven

De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit alle personen die in de referentieperiode niet gewerkt hebben en niet beschikbaar waren voor een job en/of niet actief op zoek waren naar werk. Het gaat bijgevolg om alle personen die niet bij de beroepsbevolking geteld worden.


De beroepsbevolking

De beroepsbevolking is de som van de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden.


De werkenden worden berekend als de som van de loontrekkenden, de zelfstandigen en de helpers. Het zijn m.a.w. alle personen van 15 jaar en ouder die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Ook diegenen die tijdelijk afwezig waren van het werk, mits er een formele arbeidsverhouding bestond, behoren tot de werkende beroepsbevolking (bv. bij ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie). Dankzij het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (DWH AM&SB bij de KSZ) worden dubbeltellingen bij RSZ, RSZPPO, RSVZ en RVA gecorrigeerd.


De niet-werkende werkzoekenden worden becijferd op basis van statistieken van de gewestelijke bemiddelingsinstanties (VDAB, Forem, Actiris) die worden gebundeld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.