Arvastat Burgerklanten Vacatures Arbeidsmarkt Help

Arvastat > Help > Burgers


Categorieën “Burgers”

Werkzoekenden zonder werk


Werkzoekenden zonder werk zijn burgers zonder job die zich bij VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. Ze kunnen een verblijfplaats in of buiten Vlaanderen hebben. VDAB wil deze burgers zo snel mogelijk aan duurzaam werk helpen en streeft dus naar een dalend aantal werkzoekenden zonder werk en een lage werkzoekendengraad .

Het dossier van de bij VDAB ingeschreven werkzoekende wordt als basis genomen voor de telling. Het gaat om de toestand van het dossier op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname.

De werkzoekenden zonder werk worden verder ingedeeld in vier groepen volgens hun uitkeringsstatus: werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag, jongeren in beroepsinschakelingstijd, voormalig niet-beroepsactieve WZW en overige WZW.

De werkzoekenden zonder werk worden vanaf januari 2017 verder ingedeeld volgens hun bemiddelingsstatus :1) in bemiddeling, 2) in opleiding of voortraject, of 3) niet inzetbaar op lange termijn. Die positie weerspiegelt welk perspectief op werk VDAB als bemiddelingsorganisatie ziet op het moment van meting.


De volgende werkzoekendencategorieën worden geteld als werkzoekenden zonder werk:

 • Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (categorie 00): werkzoekenden die een werkloosheidsvergoeding ontvangen of willen aanvragen.

 • Jongeren in beroepsinschakelingstijd (categorie 02): jongeren die hun studies beëindigd hebben en die een verplichte beroepsinschakelingstijd (BIT) van 310 werkdagen doorlopen. Na de BIT behoren deze jongeren tot categorie 00, tijdens de BIT hebben ze reeds dezelfde rechten en plichten als de volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Jongeren onder de 21 jaar die inschakelingsuitkeringen aanvragen en geen diploma hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding bezitten, blijven in de BIT-categorie tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken.

 • Vrij ingeschreven werkzoekenden zonder werk (categorie 03): werkzoekenden zonder job die geen recht op uitkeringen hebben en zich als werkzoekende laten inschrijven in functie van begeleiding door VDAB. Voorbeelden zijn herintreders, werkzoekenden die in het Brussels of Waals gewest of in het buitenland wonen en werk zoeken in het Vlaams gewest, werkzoekenden die zich willen inschrijven tijdens hun pensioen, …

 • Werkzoekenden ten laste van het OCMW (categorie 05): personen die een vergoeding van het OCMW ontvangen en die op vraag van het OCMW als werkzoekende ingeschreven moeten blijven. Tijdens tewerkstelling in artikel 60 (= gewoon arbeidscontract) worden deze personen (in functie van begeleiding) ingeschreven met categorie 90 en geteld bij de werkenden .

 • Werkzoekenden met een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid (categorie 06): burgers die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen omdat ze door hun handicap een verminderd verdienvermogen hebben. Ze worden in deze categorie ingeschreven in functie van begeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk. De burgers in deze categorie hebben geen recht op een werkloosheids- of inschakelingsuitkering of een uitkering van het OCMW.

 • Werkzoekenden die zijn uitgesloten van het recht op uitkering (categorie 14): werkzoekenden die uitgesloten zijn van het recht op werkloosheidsuitkeringen en waarvoor één van de volgende opties geldt: (1) ze moeten ingeschreven blijven omdat ze in beroep gaan tegen deze uitsluiting, (2) ze willen bijdragebons van RVA voor hun ziekteverzekering blijven ontvangen (dit gaat meestal over zelfstandigen in bijberoep). Definitief uitgesloten personen kunnen zich als vrijwillig werkzoekende inschrijven.

 • Werkzoekenden met een ziekte-uitkering (categorie 32): personen die een uitkering krijgen van het ziekenfonds en zich inschrijven in functie van begeleiding naar tewerkstelling in een nieuwe job. Het is mogelijk dat deze burgers nog een lopend arbeidscontract hebben met hun vorige werkgever.

 • Arbeidszorgmedewerkers (categorie 33): dit is een uitdovende werkzoekendencategorie. Deze burgers zijn bezig met begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat omdat ze niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen. Arbeidszorg is een criterium voor indeling bij de ‘werkzoekenden zonder werk, in opleiding of voortraject ’.


 • Werkzoekende versus werkloze

  De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is bevoegd voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding in Vlaanderen. De toepassing van de werkloosheidsreglementering is de taak van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Deze opdrachten zijn fundamenteel verschillend en leiden tot een andere statistische benadering. Omdat VDAB als opdracht heeft de beroepsopleiding, aanwerving en plaatsing van werkzoekenden te bevorderen en te organiseren, zijn de statistieken van VDAB gebaseerd op burgers die werk zoeken en zich hiervoor als werkzoekend inschrijven bij VDAB. De RVA telt burgers die werkloos zijn en een werkloosheidsuitkering aanvragen.